piątek, 1 listopada 2013

Since I left all of the hope, the joy of life came back to me.

ENG: In life, every man puts the different goals and tries to strive for their achievements. However, their realization it's not quite so easy, because the path marked out by us often becomes extremely difficult to go through. At every turn we encounter the many obstacles that we are trying to overcome. We don't realize that we live among the false hopes, that make us unhappy and unfulfilled in life. Albert Camus in words "Since I left all of the hope, the joy of life came back to me" expressed his existential manifesto. Declare in this sentence the awareness of  absurd of life and that awareness gives him strength.

Hope gives man only an apparent sense of security, and life placed in it is full of suffering. This is the complete opposite of the man's expectations, who deludes himself, that it gives him strength, but in reality kills him from the inside. Hope is a huge pain of existence.  Only when we understand it, we will liberate our personality and try to live abandoning the schemes approved by the public, we will find the essence of happiness.

When the man left all of the hope, he feels free, he sees the new, completely different sense of life. What is different in it? This sense it's the essence of the human personality, his interior, sensuality, passion of the soul. He can enjoy the moment, catch the positive impulses, that give him strength. Only when a man will understand in how cruel everyday he lives, forced into anything, then he will trigger a unique expression of his emotions.

The sensuality and expression of emotions are my big inspirations. In today's blogpost I'd like to show you, my amazing readers, the results of my collaboration with Dagna Gałas. In this time I was a photographer and I'd like to show you the sensuality hidden in gothic mode of expression. I hope you enjoy my visions ;) 


I invite you to like my page on facebook, where you can find my photos and trailers of blogposts: MARENTORA EVERDREAM


PL: W życiu każdy człowiek stawia sobie różne cele i stara się dążyć do ich osiągnięcia. Jednak ich realizacja nie jest do końca taka prosta, bo często wytyczona przez nas ścieżka staje się niezwykle trudna do przebycia. Na każdym kroku spotykamy się z licznymi przeszkodami, które staramy się przezwyciężyć. Nie zdajemy sobie sprawy, że żyjemy wśród złudnych nadziei, które czynią nas nieszczęśliwymi i niespełnionymi w życiu. Albert Camus w słowach „Odkąd wyzbyłem się wszelkiej nadziei, wróciła mi radość życia” wyraził swój manifest egzystencjalny. Deklaruje w tym zdaniu świadomość absurdu życia i ta świadomość daje mu siłę. 

Nadzieja daje człowiekowi tylko pozorne poczucie bezpieczeństwa, a życie pokładane w niej jest pełne cierpienia. To całkowite przeciwieństwo oczekiwań człowieka, który łudzi się, że to daje mu siłę, a tak naprawdę zabija go od środka. Nadzieja to ogromny ból istnienia. Dopiero kiedy to zrozumiemy, wyzwolimy swoją osobowość i spróbujemy żyć porzucając schematy aprobowane przez społeczeństwo, znajdziemy esencję szczęścia.

Kiedy człowiek porzuca wszystkie nadzieje, czuje się wolny, dostrzega nowy, całkiem inny sens życia. Czym on się różni? Sens ten jest esencją osobowości człowieka, jego wnętrza, zmysłowości, namiętności duszy. Potrafi cieszyć się z chwili, chwytać pozytywne bodźce, które dają mu siłę. Dopiero kiedy człowiek zrozumie w jak okrutnej codzienności żyje, zmusza się do wszystkiego, to wyzwoli z siebie niezwykłą ekspresję emocji. 

Zmysłowość i ekspresja emocji są moimi wielkimi inspiracjami. W dzisiejszej notce, chciałabym Wam pokazać, moi niesamowici czytelnicy, efekty mojej współpracy z Dagną Gałas. Tym razem byłam fotografem i chciałabym pokazać Wam zmysłowość ukrytą w gotyckiej stylizacji. Mam nadzieję, że spodobają Wam się moje wizje!;)

Serdecznie zapraszam do polubienia mojej strony na facebooku, na której pojawiają się zdjęcia i zwiastuny postów: MARENTORA EVERDREAMPhotos & Make-up: Marentora 
Model: Dagna Gałas
Outfit: (corset - H&M, lace gloves - Cybershop)

In the end, I'd like to share a beautiful cover of the Passenger song called "Let Her Go" performed by Within Temptation. This magic interpretation impressed me! :)